JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING

ЖУРНАЛ ЕНЕРГЕТИКИ ВУГЛЕВОДНІВ

Вимоги до оформлення електронної версії статті

Необхідні елементи статті

 • Вступ, у якому повинні бути такі елементи:
  • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
  • Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які посилається автор. Потрібно уникати детального огляду літературних джерел чи приводити резюме результатів досліджень. Обов’язково необхідно приводити аналіз досліджень, що є у міжнародних фахових журналах.
  • Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується стаття.
  • Формулювання цілей статті (постановка задачі і методів досліджень, що розглядаються). Методи досліджень повинні бути приведені достатньо деталізовано, щоб їх можна було відтворити. Опубліковані раніше методи понинні приводитись із відповідним посиланням на джерело.
 • Висвітлення основного матеріалу дослідження у якому повинні бути такі елементи:
  • Теорія / обчислення. Теорія, що наводиться повинна розширювати вже відомі положення, що приведені у вступі. Обчислення повинні містити практичні результати приведеної теорії.
  • Результати. Результати повинні бути зрозумілі та чітко сформульовані.
  • Аналіз приведених досліджень та результатів. Необхідно привести наукову чи практичну значимість результатів, але їх не повторювати. Тут не потрібно приводити багато цитувань, що є в опублікованій літературі.
  • Висновки. Висновки є коротким поданням, що нового отримано в результаті проведених досліджень. Висновки можуть бути як окремий короткий підрозділ чи кінцевою частиною підрозділу аналізу досліджень.
 • Коротке резюме. Резюме складає до 100 слів та фотографії паспортного типу.
 • Додатки. Додатки це розділ, в якому висвітлюються деталі отриманих в статті теоретичних досліджень чи способу проведення обчислень. Цей розділ може бути доданий виключно на вимогу рецензента.

Назва статті. Автори. Організація.

Назва статті прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9 пт. (Arial, кегль 14, bold). Назва повинна бути короткою та інформативною, забороняється використовувати абревіатури та позначення символами фізичних, хімічних та інших величин.

Ініціали, прізвище автора (співавторів) повністю, науковий ступінь, вчене звання без абзацного відступу, вирівнювання – по центру Times New Roman, кегль 11, bold italic). Відповідальний автор статті повинен бути позначений зірочкою.

Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт (Times New Roman, кегль 11, italic). Якщо автори статті представляють декілька організацій, то необхідно для кожної організації аналогічно вказати її назву, повну поштову адресу і адресу електронної пошти.

Реферат та ключові слова

Для допомоги в правильному заповненні реферату скористайтесь формою

Реферат виконує такі функції:

 • Дає можливість встановити основний зміст статті, визначити її релевантність і вирішити, чи слід звертатися до повного тексту статті;
 • Надає інформацію про статтю і усуває необхідність читання повного тексту статті в разі, якщо вона становить для читача другорядний інтерес;
 • Використовується в інформаційних, у тому числі автоматизованих, системах для пошуку документів та інформації.

Реферат це короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Текст реферату повинен бути лаконічний і зрозумілий, вільний від другорядної інформації, відрізнятися переконливістю формулювань.

Обсяг реферату повинен включати мінімум 200-400 слів. Реферат включає наступні аспекти змісту статті:

 • Предмет, тема, мета

 • Тема чи мета не вказується, коли вони чітко зрозумілі із назви

 • Метод чи методологію проведення роботи

 • Вказується, коли вони мають новизну чи є основними для розуміння роботи. Для експериментальних робіт вказується джерела даних чи характер їх обробляння

 • Результати роботи

 • Описуються найбільш детально, опиуються як теоретичні, так і практичні результати, виявлені взаємозв'язки чи закономірності

 • Область застосування результатіва

 • Область застосування результатів


 • Висновки

 • Висновки можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками чи гіпотезами, що представлені в статті

Необхідно уникати лишніх вступних фраз, наприклад, "автор статті розглядає…".

Необхідно в тексті реферату застосовувати ключові слова із тексту статті.

Таблиці, формули чи рисунки включаються в реферет тільки у випадку, коли вони розкривають основний зміст статті.

В рефераті не робляться посилання на список джерел.

Ключові слова йдуть відразу після анотації, може бути максимум 6 слів. Не можна використовувати: а) загальні слова; б) форму множини; в) абревіатури; г) слова невизначеного змісту, наприклад, "і", "або", "які" тощо.

Основний текст статті

Рекомендований обсяг рукопису статті: 12−15 с.

Стаття подається у редакторі Microsoft WORD на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, ліве – 25, праве – 10.

Основний текст набирається таким чином: Стиль “обычный”, гарнітура Times New Roman, кегль 11, абзацний відступ – 0,75 см, міжрядковий інтервал – 0,85.

Структура статті наведена тут

Позначення змінних у формулах по тексту статті латинськими буквами чи кирилицею як великими літерами, так і малими необхідно обов’язково здійснювати шрифтом з нахилом, а грецькими буквами як великими так і малими літерами необхідно здійснювати без нахилу!

Формули

Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation v. 3.0.
Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman, italic.

Для наочності рекомендується формули відокремлювати  відбивками зверху і знизу – 6 пт.

Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм!

Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою.

Таблиці

Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування суті статті. Таблиці не повинні дублювати результати, представлені в інших місцях рукопису (наприклад, у вигляді графіків).

Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт.

Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм або 165 мм!

Ілюстрації

Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом. Усі рисунки, графіки і фотографії можуть бути чорнобілими, кольоровими або півтоновими.

Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD!  Ілюстрації, перескановані з періодики та накреслені вручну, не приймаються!

Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi і/або додаватися в оригіналі.

Підписи до ілюстрацій виконуються двома мовами коли основний текст статті набраний не англійською. Перший підпис виконується мовою оригіналу, а другий англійською мовою. Перед назвою рисунку потрібно привести пояснення всіх позначень, що є на рисунку.
Забороняється використовувати абревіатуру в назвах.
Times New Roman, кегль 10, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру. Написи в ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.


Розробник